ZAPYTANIE NUMER 3

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego podnośnika
teleskopowo przegubowego o DMC 3 500t

PLIKI DO POBRANIA

PYTANIA WYKONAWCÓW / ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ

ZAPYTANIE NUMER 2

Znak sprawy ZGM/2/OP/2021                                                                                                                                                                          Opoczno, dn. 17.09.2021r.

ZAPYTANIE O CENĘ
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o, pl. Kościuszki 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, NIP: 768-16-45-485;
REG: 592164094 jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. ROLNEJ 4,4 A oraz ul. PIOTRKOWSKIEJ
256, 260 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:
„ Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla wspólnotowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Rolnej 4,4A i Piotrkowskiej 256,260 w Opocznie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Opocznie na sezon grzewczy 2021/2022 w ilości orientacyjnej 40 000,00 litrów.”

Pojedyncza dostawa do kotłowni wyniesie od 1 000 – 6 000litrów, w wyjątkowych przypadkach mniejsza ilość, jednak nie mniej niż 500 litrów.

Miejsce dostawy oleju:
1. Kotłownia w budynku mieszkalnym przy ul. Rolnej 4A w Opocznie
2. Kotłownia przy budynkach mieszkalnych przy ul. Piotrkowskiej 256, 260

• kod CPV 09135100 – 5
• Oferowany olej musi odpowiadać wymaganiom normy PN-C-96024:2011

PONADTO:
– Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości
zapotrzebowania określonego wyżej.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do
zapotrzebowania określonego wyżej w zależności od warunków pogodowych
– do każdej kolejnej partii dostarczanego oleju wykonawca winien okazywać świadectwo jakości lub równoważny
dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju nie gorsze niż określone w ofercie
– w przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu , o którym mowa wyżej Zamawiający może odmówić
przyjęcia. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.
– dostawca realizować będzie dostawy po uprzednim zamówieniu przez Zamawiającego – w przypadku dostarczenia
oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria lub zniszczenie urządzeń kotłowni olejowej lub też
stwierdzi się niższą wydajność opałową od podanej w ofercie – wykonawca ponosić będzie koszty napraw lub
zapłaci kary umowne
– cena jednostkowa / 1000 litrów/ jest ceną brutto, zawiera podatek VAT oraz zawiera koszty transportu i rozładunku
oleju opałowego
– zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
– Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
– Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN.

2. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2022r.

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
• oznaczenie wykonawcy
• adres wykonawcy
• NIP i REGON wykonawcy
• wartość przedmiotu zamówienia:
cenę netto………………zł/1000l /słownie ……………………………………………………………………………………/
podatek VAT…………….. zł /słownie/ …………………………………………………………………………/
cenę brutto …………….zł /1000l l słownie………………………………………………………………………………./
Wyliczona różnica cenowa wynosi – …………………………… za 1 000litrów.
Uwaga! Wykonawca obliczy cenę jednostkową za dostawę 1000 litrów oleju bez podatku VAT, a następnie od tak uzyskanej wartości oferent może odjąć zniżki i dodać wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT wykonawca zamieści w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia cena sprzedaży oleju będzie podlegała indeksacji przy każdej dostawie.
Indeksacja ceny polegać będzie na dodaniu lub odjęciu do ceny podanej przez producenta oleju na stronie internetowej w dniu dostawy różnicy między ceną zawartą w ofercie wybranej przez Zamawiającego, a ceną podaną przez producenta oleju na stronie internetowej w dniu 23.09.2021r.
– oświadczenie, że oferent akceptuje w całości warunki zawarte w zapytaniu o cenę, uwzględnił w cenie pełen
zakres robót i nie wnosi do niego zastrzeżeń
– oświadczenie oferenta o akceptacji terminu wykonania zamówienia i warunków płatności

Ponadto oferta powinna zawierać:
– Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, , lub dokumenty, z których będzie wynikać
uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
– Koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
– Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany olej odpowiada
wymaganiom normy PN-C-96024:2011
– Dokument wskazujący adres strony internetowej producenta, na której publikowana jest cena oferowanego oleju
z dnia 23.09.2021r.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do 24.09.2021r. do godz. 1400
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2021r.

6. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia będzie następować po odbiorze, w ciągu 60 dni od dnia otrzymania
faktury.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Pan Edward Pecyna – tel. 44 755 26 19, 44 755 05 74 , 509 742 486

ZAPYTANIE NUMER 1

ZAPYTANIE O CENĘ

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o, Pl. Kościuszki 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie,

NIP: 768-16-45-485; REG: 592164094 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Sukcesywną dostawę węgla kamiennego, typ 31,2 Eko – groszek, granulacja 5-25mm do kotłowni budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Opocznie na sezon grzewczy 2021/2022 w ilości orientacyjnej dla:

 1. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Limanowskiego 3 – 10,0 t

 2. budynku mieszkalnego wielorodzinnego Kraszków 45a – 23,0 t

 3. budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mroczków 20A – 23,0 t

 4. budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mroczków 7 – 23,0 t

 5. budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zjazdowa 13 – 10,0 t

 6. budynek administracyjno – magazynowy Błonie 1 – 8,0 t

Orientacyjna łączna ilość węgla kamiennego (dla wszystkich budynków) wynosi 97,0 t

Pojedyncza dostawa do jednej kotłowni wyniesie od 1,5t do 4,0t.

Szczegółowe wymogi odnośnie parametrów zamawianego opału:

 • wartość opałowa- minimum 27000,00MJ/kg

 • zawartość popiołu – do 8%

 • zawartość siarki – do 0,6%

 • wilgotność całkowita – do 12%

PONADTO:

zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości

zapotrzebowania określonego wyżej.

zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku

do zapotrzebowania określonego wyżej w zależności od warunków pogodowych.

do każdej kolejnej partii dostarczanego węgla wykonawca winien okazywać świadectwo jakości lub

równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego węgla nie gorsze niż określone w

ofercie.

– dostarczany węgiel musi być składowany w zadaszonym pomieszczeniu lub pod przykryciem (nie

może być mokry).

w przypadku dostarczenia węgla bez dokumentu , o którym mowa wyżej Zamawiający może

odmówić przyjęcia.

– ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.

dostawca realizować będzie dostawy po uprzednim zamówieniu przez Zamawiającego

W trakcie realizacji zamówienia cena sprzedaży węgla nie będzie podlegała indeksacji przy każdej dostawie.

– zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą

być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

2. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2022r.

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

 • oznaczenie wykonawcy

 • adres wykonawcy

 • NIP i REGON wykonawcy

 • wartość przedmiotu zamówienia:

cenę netto………………zł/ 1 tony /słownie/ ………………………………………………………………………/

podatek VAT…………….. zł /słownie/ …………………………………………………………………………/

cenę brutto …………….zł / 1 tony /słownie/………………………………………………………………………/

podatek akcyzowy ……………../słownie/ …………………………………………………………../

Cena jednostkowa oferty brutto winna być sumą cen wykonania wszelkich czynności leżących po stronie Dostawcy ( cena zakupu, transportu, załadunku i rozładunku opału w wyznaczonym miejscu kotłowni, podatek akcyzowy itp.) i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy chociażby zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania.

oświadczenie, że oferent akceptuje w całości warunki zawarte w zapytaniu o cenę, uwzględnił

w cenie pełen zakres robót i nie wnosi do niego zastrzeżeń

– oświadczenie oferenta o akceptacji terminu wykonania zamówienia i warunków płatności

– aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokumenty

z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej,

zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany

węgiel odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do 23.09.2021r. do godz. 1500

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2021r.

 

6. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia będzie następować po odbiorze, w ciągu 60 dni od dnia

otrzymania faktury.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Pan Edward Pecyna – tel. 44 755 26 19, 44 755 05 74 , 509 742 486

 

Skip to content