Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie

20.11.2020r.

Dostępność cyfrowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zgmopoczno.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2007r.

Data aktualizacji strony internetowej: 20.11.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nasza strona internetowa częściowo zawiera niezbędne informacje i dokumenty dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. W prawym górnym rogu umieszczono ikonę dla osób o szczególnych potrzebach, która umożliwia wejście do panelu dostępności.

Panel dostępności umożliwia:

 • powiększenie tekstu,

 • zmniejszenie tekstu,

 • wybranie skali szarości,

 • umożliwia nadanie odpowiedniego kontrastu (wysoki bądź negatywny),

 • wybranie białego tła,

 • podkreślone linki,

 • duża pogrubiona czcionka tytułowa,

 • powrót do stanu pierwotnego.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami sporządzono w dniu 20.11.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony. Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa jest w 97.34% zgodna z przepisami WCAG 2.1 (http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=c1fdc7ce-319a-451d-94b1-071b0f979a0a)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Słupecka, adres poczty elektronicznej : gospodarczy@zgmopoczno.pl – tel. 0/44 755-05-73

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę drogą pocztową lub elektroniczną do organu nadzorującego

 • Organ nadzorujący: Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

  w Opocznie

 • Adres: Plac Kościuszki 1

  26-300 Opoczno

 • E-mail: sekretariat@zgmopoczno.pl

 • Telefon: 44 755-26-19

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. mieści się przy Plac Kościuszki 1 w Opocznie.

Wejście do budynku usytuowane jest na parterze. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się jeden stopień schodowy. W korytarzu są cztery stopnie schodowe, a po obu stronach klatki schodowej zamontowane są poręcze. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe. Na pierwsze piętro trzeba przejść korytarzem a następnie pokonać 20 schodów. Na parterze, w korytarzu prowadzącym do pomieszczeń ZGM-u umieszczona jest czytelna tablica informująca o rozmieszczeniu poszczególnych biur i działów znajdujących się na parterze i I-szym piętrze budynku. Na ścianach korytarzy umieszczone są znaki drogi ewakuacyjnej. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, a w odległości 30 metrów od budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

W korytarzu na parterze obok kasy została zamontowana skrzynka, w której mna zostawiać dokumenty kierowane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Dokumenty odbierane są dwa razy dziennie przez upoważnionego pracownika.

W związku z warunkami technicznymi i niemożnością pełnej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zapewnia dostęp alternatywny poprzez wsparcie przez wyznaczonego pracownika w zakresie dostarczania dokumentów, pomoc przy wejściu i wyjściu z budynku, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w dotarciu do poszczególnych pomieszczeń biurowych.

W razie uzyskania informacji telefonicznej od osoby o ograniczonej mobilności Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zapewnia również załatwienie zgłoszonej sprawy urzędowej poprzez dostarczenie wskazanych dokumentów na adres danej osoby.

Na tą chwilę nie posiadamy dostępnej aplikacji mobilnej.

W miarę naszych możliwości finansowych, dostępnych instrumentów oraz rozwiązań alternatywnych staramy się sprostać chociaż częściowo wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Skip to content